Tra cứu thông tin kiến nghị cử tri
Tìm kiếm
 

Hiện nay, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý các khu kinh tế được quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ, tuy nhiên trong quá trình thực hiện gặp phải một số khó khăn do sự bất cập, chồng chéo của các văn bản có liên quan. Cụ thể: - Không có sự thống nhất trong chính sách ưu đãi đầu tư giữa Luật Đầu tư năm 2005; Nghị định 29/2008/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. Theo Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định 29/2008/NĐ-CP thì việc ưu đãi cho nhà đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư (kể cả dự án đầu tư mở rộng) thuộc danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư (Khu kinh tế thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), không quy định rõ về pháp nhân của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 lại chỉ cho phép ưu đãi đối với doanh nghiệp thành lập pháp nhân mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. - Theo quy định tại Nghị định 29/2008/NĐ-CP, Ban Quản lý khu kinh tế là cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.... của các tổ chức, cá nhân trong khu công nghiệp, khu kinh tế. Tuy nhiên, từ khi Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ ra đời thì cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Đăng ký kinh doanh cấp huyện. Như vậy, Ban Quản lý khu kinh tế không có chức năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dẫn đến trên địa bàn khu kinh tế tồn tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do hai cơ quan cấp và sẽ có hai cơ quan thực hiện công tác hậu kiểm và quản lý hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế, gây ra chồng chéo và khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp. Vì vậy, để khắc phục các chồng chéo, vướng mắc giữa các văn bản dưới luật có liên quan đến khu kinh tế; cử tri đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội ban hành Luật về xây dựng và phát triển các khu kinh tế ven biển thay thế Nghị định 29. Trước mắt kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương khi ban hành các văn bản pháp luật cần nêu rõ “với các Khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ thành lập thì thực hiện theo Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế”.

Đơn vị xử lý: Bộ kế hoạch và đầu tư