Ban Dân nguyện
  • Trưởng ban
    • Ông Nguyễn Đức Hiền Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy viên Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội
  • Phó Trưởng ban
    • Ông Hà Công Long Phó Trưởng ban Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội
    • Ông Trần Văn Minh Phó Trưởng ban Dân nguyện, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội