Ban Công tác đại biểu

17/03/2014 14:23

Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; có trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiệm vụ chính của Ban Công tác đại biểu

25/10/2009 14:00

Đối với bầu cử ĐBQH: Phục vụ UBTVQH trong việc tổ chức bầu cử, kiểm tra, giám sát việc bầu cử; xem xét khiếu nại, tố cáo về bầu cử...

Các tin đã đưa: