Ban Công tác đại biểu

17/03/2014 14:23

Ban Công tác đại biểu là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; có trách nhiệm giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu, tổ chức bộ máy và nhân sự thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu

25/10/2009 14:00

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Công tác đại biểu được quy định rõ trong Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

Các tin đã đưa: