BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU: CHỦ ĐỘNG, TẬP TRUNG, NỖ LỰC HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

31/12/2023

Năm 2023, với khối lượng công việc lớn, quan trọng, Ban Công tác đại biểu đã phát huy tinh thần chủ động, tập trung, nỗ lực thực hiện, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo quyết liệt, điều hành công việc khoa học, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đôn đốc và đã hoàn thành toàn bộ nội dung công việc được giao, bảo đảm chất lượng.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI: BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ CẦU NỐI TRUNG TÂM GIỮA QUỐC HỘI, ỦY BAN TVQH VỚI HĐND CÁC CẤP

HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ động, tập trung, nỗ lực hoàn thành công việc đảm bảo chất lượng

Năm 2023, với khối lượng công việc lớn, quan trọng, trọng tâm là tham mưu, thực hiện công tác nhân sự tại 5 kỳ họp (trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 3 kỳ họp bất thường), Ban Công tác đại biểu đã hoàn thành 348 nhiệm vụ cụ thể, nổi bật là: nghiên cứu xây dựng các đề án, các chuyên đề, các nghị quyết được Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao; công tác nhân sự, công tác quy hoạch, công tác hoạt động đại biểu, công tác Hội đồng nhân dân, công tác thực hiện chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội Khóa XV và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Với tinh thần chủ động, tập trung, nỗ lực thực hiện, lãnh đạo Ban đã chỉ đạo quyết liệt, điều hành công việc khoa học, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, kiểm tra, đôn đốc và đã hoàn thành nội dung công việc bảo đảm chất lượng.

Về công tác nghiên cứu xây dựng đề án, nghị quyết, Ban đã tích cực, chủ động triển khai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, cơ bản đạt được thống nhất, đồng thuận của các cơ quan, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận. Ban Công tác Đại biểu đã chủ trì, tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 5; Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 761/NQ- UBTVQH15 ngày 03/4/2023 "Quy định một số nội dung về bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội.”

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Công tác đại biểu.

Bên cạnh đó, Ban Công tác đại biểu cũng đã hoàn thành Đề án "Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội” và Đề án "Đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”. Qua nghiên cứu, Ban đã đề xuất tích hợp, thống nhất nội dung của hai Đề án nêu trên thành Đề án “Đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”. Ban cũng đã tham mưu Đảng đoàn Quốc hội ban hành Hướng dẫn số 2083-HD/ĐĐQH ngày 06/12/2023 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, phê chuẩn, giới thiệu cán bộ ứng cử ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham mưu Đảng đoàn Quốc hội ban hành Hướng dẫn số 2091- HD/ĐĐQH15 ngày 12/12/2023 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể và cá nhân, theo Quy định số 124-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Cùng với đó, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu Đảng đoàn Quốc hội ban hành Kế hoạch số 1454-KH/ĐĐQH15 ngày 07/3/2023 về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các chức danh ở các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhiệm kỳ 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2026-2031. Tham mưu Đảng đoàn Quốc hội ban hành Kế hoạch số 1765-KH/ĐĐQH ngày 26/7/2023 về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ban Công tác Đại biểu chủ trì, tổ chức lấy ý kiến và tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Về việc tham mưu, phục vụ công tác nhân sự, thực hiện chế độ chính sách, hướng dẫn hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, công tác tham mưu được chuẩn bị chu đáo, bài bản, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật; bảo đảm nhanh, kịp thời, chất lượng, không để xảy ra sai sót. Hồ sơ nhân sự được chuẩn bị đầy đủ. Công tác phối hợp với các cơ quan tham mưu của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch Nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội… bảo đảm nhịp nhàng, kịp thời, chính xác.

Công tác hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân tiếp tục được quan tâm, chú trọng

Về công tác Hội đồng nhân dân, Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, tỉnh Quảng Ninh phục vụ Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân (HĐND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023; phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội ban hành kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tổng hợp, chuyển kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố tại Hội nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Ban cũng đã tham mưu, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2023/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, hướng dẫn, trả lời Thường trực Hội đồng nhân dân 08 tỉnh, thành phố. Tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022 và triển khai kế hoạch công tác năm 2023.

Đối với công tác tham mưu về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu đã chỉ đạo tổ chức 07 Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội và 01 tọa đàm; 47 Hội nghị bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân với hàng ngàn lượt đại biểu tham dự. Cụ thể gồm: 02 Hội nghị bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội về “Kỹ năng phân tích chính sách đối với các quy định liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: với sự tham gia của 293 đại biểu của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số vụ, đơn vị thuộc VPQH và một số cơ quan có liên quan. Hội nghị Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu Quốc hội, với các nội dung: “Về việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Quốc hội; Một số nội dung về chính sách xã hội; Chính sách quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới", với sự tham gia của 150 đại biểu của 36 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và một số tổ chức quốc tế đóng trên địa bàn Hà Nội.

Ban Công tác đại biểu cũng đã tổ chức Hội nghị "Kỹ năng phân tích chính sách đối với một số vấn đề liên quan đến xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước" với sự tham gia của 141 đại biểu của 40 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; 02 Hội nghị "Kỹ năng phân tích chính sách đối với các chế định liên quan đến quyền của người tham gia bảo hiểm xã hội” với sự tham gia của gần 200 đại biểu của 67 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương…

Ban Công tác Đại biểu tổ chức hội nghị Kỹ năng phân tích chính sách đối với một số vấn đề liên quan đến xã hội hóa trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Phát huy thành quả, hướng đến hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2023 và các năm tiếp theo, gồm: hoàn thành 02 Đề án: Đề án "Tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”; Đề án “Đổi mới cơ chế bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”. Nghiên cứu rà soát để sửa đổi, bổ sung Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục hoàn thành 04 nghị quyết gồm: Nghị quyết quy định về thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quân lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam" của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết việc tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; "Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương".

Ban Công tác đại biểu cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thành công Lễ phát động phong trào thi đua Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (dự kiến vào tháng 2/2024) và chuẩn bị kế hoạch tổ chức chương trình "Về nguồn" thăm Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội Việt Nam thực hiện trong năm 2025 theo Đề án “Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2024)".

Về công tác bồi dưỡng đại biểu dân cử, Ban Công tác đại biểu sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 761/NQ-UBTVQH15 quy định một số nội dung về bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Quốc hội, theo đó xây dựng dự thảo Kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nhằm bảo đảm hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu Quốc hội ngày càng đi vào nền nếp, góp phần trang bị, bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội, nâng cao chất lượng, năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đồng thời, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch bồi dưỡng những người được quy hoạch Đại biểu Quốc hội năm 2023, 2024 và các năm tiếp theo./.

Minh Hùng - Trọng Quỳnh - Nghĩa Đức

Các bài viết khác