HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN “ĐỔI MỚI CƠ CẤU, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI”

10/08/2023

Sáng ngày 10/8, tại Nhà Quốc hội, diễn ra cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án “Đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án chủ trì cuộc họp.

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ NHẤT ĐOÀN GIÁM SÁT TỐI CAO CỦA QUỐC HỘI VỀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI

Toàn cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án “Đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”

Dự cuộc họp có Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án; các đồng chí trong Ban chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đề án “Đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội” rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định, trình độ học vấn, chuyên môn, chất lượng của đại biểu Quốc hội Khóa XV đã được nâng lên, nhưng cần tiếp tục nâng cao với mục tiêu đã tốt rồi cần tốt hơn nữa đáp ứng mong muốn của Đảng, Nhà nước, bởi Đề án không chỉ phục vụ cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV mà cho cả các khóa Quốc hội tiếp theo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc.

Thời gian qua, Ban chỉ đạo đã tổ chức các hội thảo, tọa đàm xin ý kiến chuyên gia, các cơ quan ở Trung ương, cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố đóng góp ý kiến nội dung Đề án. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc phát huy thế mạnh, dành thời gian nghiên cứu xây dựng nội dung cơ bản của Đề án, tổng hợp ý kiến góp ý và hoàn thiện Đề án đảm bảo chất lượng; bám sát mục đích yêu cầu, đúng trọng tâm, trọng điểm; chỉ đưa vào Đề án những vấn đề đã chín đã rõ, đã được kiểm nghiệm, chứng minh trong thực tiễn.

Tiếp đó, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Đề án trình bày Tờ trình Đề án “Đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”. Theo đó, Đề án thực hiện theo Quyết định 2362-QĐ/ĐĐQH ngày 24/6/2021 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó Đảng đoàn Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu chủ trì xây dựng Đề án “Tăng cường chất lượng, nâng cao năng lực hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách”; thực hiện Kế hoạch số 1392-KH/ĐĐQH15 ngày 10/02/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được giao trong Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó Ban Công tác đại biểu được giao chủ trì xây dựng Đề án “Đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội”.

Đề án được xây dựng nhằm đổi mới cơ cấu, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án. Bảo đảm thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp và pháp luật; phù hợp với định hướng đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội; bảo đảm hiệu quả, khả thi. Đồng thời, kế thừa những thành tựu đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội, nhất là từ Quốc hội khóa XIII đến nay.thành viên Ban chỉ đạo đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án.

Ngày 23/6/2022, Đảng đoàn Quốc hội ban hành Quyết định số 747-QĐ/ĐĐQH15 thành lập Ban Chỉ đạo Đề án do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm Trưởng Ban. Ban Chỉ đạo Đề án thành lập Tổ Soạn thảo; xin ý kiến Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, 63 Đoàn đại biểu Quốc hội về Đề cương và dự thảo Đề án; tổ chức tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học; tổ chức họp xin ý kiến Ban Chỉ đạo...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục cập nhật thông tin.

Lan Hương - Phạm Thắng

Các bài viết khác