Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

Phúc đáp công văn số 40/HĐND – VP ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
Tiêu đề tài liệu HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 101 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngày ban hành 09/12/2016
Địa phương Bình Định Nhóm tài liệu Hướng dẫn tổ chức HĐND
Cơ quan ban hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội