Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU 101 LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI VỚI TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phúc đáp công văn số 40/HĐND – VP ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND theo quy định tại Điều 101 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày ban hành: 09/12/2016

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XIN Ý KIẾN THÀNH LẬP TỔ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

Trả lời công văn số 87/HĐND - TT ngày 10/6/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN VỀ THÀNH LẬP TỔ HĐND CẤP XÃ ĐỐI VỚI TỈNH NAM ĐỊNH

Phúc đáp công văn số 87/HĐND - TT ngày 10/6/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép về việc thành lập Tổ đại biểu HĐND cấp xã.

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN VỀ NHÂN SỰ TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN HĐND ĐỐI VỚI TỈNH TRÀ VINH

Phúc đáp công văn số 146/HĐND-VP ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự của Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN VỀ NHÂN SỰ TRƯỞNG BAN, PHÓ TRƯỞNG BAN CỦA HĐND ĐỐI VỚI TỈNH TRÀ VINH

Phúc đáp công văn số 146/HĐND-VP ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhân sự của Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨCCHỨC KỲ HỌP THỨ NHẤT ĐỐI VỚI HĐND TỈNH KON TUM

Phúc đáp công văn số 37/HĐND – CTHĐ ngày 10/6/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Phúc đáp công văn số 80/HĐND ngày 29/03/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND ĐỐI VỚI TỈNH LONG AN

Phúc đáp công văn số 167/HĐND - TH ngày 05/5/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TẠI KỲ HỌP ĐỐI VỚI TỈNH HẬU GIANG

Phúc đáp công văn số 76/HĐND–CT.HĐND ngày 11/5/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày ban hành: 20/06/2016

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND ĐỐI VỚI TỈNH GIA LAI

Phúc đáp công văn số 871/HĐND - VP ngày 13/5/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Ngày ban hành: 20/06/2016