Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC LUẬT LIÊN QUAN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP
Tiêu đề tài liệu THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC LUẬT LIÊN QUAN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ PHÁT SINH GIỮA HAI KỲ HỌP Ngày diễn ra hội nghị 25/12/2019
Địa phương Nhóm tài liệu Hoạt động
Chủ đề