Tìm kiếm văn bản
Làm mới
Tìm kiếm

GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH TỪ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VÀ THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
Tiêu đề tài liệu GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY TRÌNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP TỈNH TỪ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VÀ THỰC HIỆN LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015 Ngày diễn ra hội nghị 25/12/2019
Địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu Nhóm tài liệu Hoạt động
Chủ đề