HỘI NGHỊ KHU VỰC THƯỜNG TRỰC HĐND MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 2016-2021

18/03/2020

STT

Chủ đề

Địa điểm Thời gian  

Lãnh đạo Quốc hội tham dự chỉ đạo

1

Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND cấp tỉnh.

Tỉnh Đồng Nai

25/3/2016

Đ/c Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội

2 Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND cấp tỉnh trong việc thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương Thành phố Hồ Chí Minh 15/12/2017 Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội
3 Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh Tỉnh Tây Ninh 04/5/2018 Đ/c Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội
4 Kinh nghiệm và giải pháp của Thường trực HĐND trong việc giải quyết những vấn đề phát triển kinh tế- xã hội của địa phương Tỉnh Lâm Đồng  25/02/2019 Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
5 Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra các chương trình, dự án đầu tư công, việc quản lý, sử dụng tài sản công. Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 20/8/2019 Đ/c Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội

(Ban Công tác đại biểu)