HỘI NGHỊ KHU VỰC THƯỜNG TRỰC HĐND BẮC TRUNG BỘ 2016-2021

18/03/2020

STT

Chủ đề

Địa điểm Thời gian  

Lãnh đạo Quốc hội tham dự chỉ đạo

1

Trao đổi kinh nghiệm về giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND

Tỉnh Quảng Trị

04/01/2017 

Đ/c Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

2 Giải pháp tăng cường hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình tại kỳ họp của HĐND và  phiên họp Thường trực HĐND Tỉnh Thừa Thiên – Huế 04/8/2017 Đ/c Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
3 Đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh Tỉnh Thanh Hóa

23/01/2018

Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
4 Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Tỉnh Nghệ An 24/8/2018 Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
5 Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng các phiên họp của thường trực HĐND tỉnh Tỉnh Hà Tĩnh 18/01/2019 Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
6 Kinh nghiệm hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp bất thường của HĐND cấp tỉnh Tỉnh Quảng Bình 24/8/2019 Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
7   Tỉnh Thừa Thiên -Huế 2020  

(Ban Công tác đại biểu)