HỘI NGHỊ KHU VỰC THƯỜNG TRỰC HĐND NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN 2016-2021

18/03/2020

STT

Chủ đề

Địa điểm Thời gian  

Lãnh đạo Quốc hội tham dự chỉ đạo

1

Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND

Tỉnh Khánh Hòa

12/11/2016

Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội

2 Kinh nghiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền quyết định của HĐND theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương Tỉnh Quảng Nam

 

28/4/2017 Đ/c Đỗ Bá Tỵ,  Phó Chủ tịch Quốc hội
3 Giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của HĐND tỉnh

Tỉnh Đắk Lắk

28/9/2017 Đ/c Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội
4 Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND Tỉnh Ninh Thuận 06/4/2018 Đ/c Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội
5 Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Tỉnh Kon Tum

12/10/2018  
6 Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi

24/4/2019

Đ/c Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội
7 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp Tỉnh Phú Yên

27/9/2019

 
8 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Đà Nẵng Dự kiến tháng 3/2020 Hoãn vì Covid

(Ban Công tác đại biểu)