Ban Công tác đại biểu
 • Trưởng ban
  • Ông Trần Văn Túy Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.
 • Phó Trưởng ban
  • Ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Trưởng ban Ban Công tác đại biểu,Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Vênêxuêla
  • Ông Đặng Ngọc Huy Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội
  • Ông Đặng Xuân Phương Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Brunây, Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Marốc
  • Nguyễn Thị Thanh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội.
 

Các Phó Trưởng ban Ban công tác Đại biểu