HƯỚNG DẪN SỐ 57/HD-MTTW-BTT VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐBQH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

21/03/2021

Ngày 12/3, thay mặt Ban Thường trực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đã ký Hướng dẫn số 57/HD-MTTW-BTT về tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

 

Văn bản Hướng dẫn số 57/HD-MTTW-BTT của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, Hội nghị cử tri nơi cư trú của người ứng cử để lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (gọi chung là người ứng cử). Thông qua hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có cơ sở đánh giá toàn diện, khách quan những người ứng cử để hiệp thương lập danh sách người đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu, xứng đáng với tín nhiệm của cử tri tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Việc tổ chức hội nghị phải bảo đảm dân chủ, nghiêm túc, đúng các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản  hướng dẫn của Hội đồng bầu cử Quốc gia, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về bầu cử.

Hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng nêu rõ về phương thức tổ chức Về phương thức tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã trên địa bàn triển khai thực hiện  bảo đảm tiến độ và chất lượng./.

Chi tiết Hướng dẫn, xem tại file đính kèm:

Phong Anh

Các bài viết khác