KẾ HOẠCH GIÁM SÁT, KIỂM TRA CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

08/03/2021

Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ký thay Chủ tịch Quốc hội, ngày 06/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã ký ban hành Kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Để đảm bảo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, bầu được những đại biểu đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG ngày 16/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kế hoạch giám sát, kiểm tra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 


Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5/2021 (ảnh minh họa)

Nội dung giám sát, kiểm tra việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử và các văn bản có liên quan:

- Chỉ thị của Bộ Chính trị về công tác bầu cử;

- Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

- Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia hướng dẫn việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

- Nghị quyết liên tịch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc thực hiện các văn bản do các cấp ban hành để phục vụ bầu cử

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Các văn bản hướng dẫn của các cơ quan của Chính phủ về bầu cử;

- Các văn bản do các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ban hành;

- Các văn bản hướng dẫn về bầu cử của các cơ quan hữu quan.

Việc lập và triển khai kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử, bao gồm:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử của trung ương và địa phương;

- Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương;

- Việc chuẩn bị phương tiện thông tin liên lạc, các điều kiện vật chất chuẩn bị cho cuộc bầu cử;

- Tổ chức tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử;

- Tổ chức hội nghị hiệp thương;

- Công bố danh sách những người ứng cử;

- Lập danh sách cử tri;

- Bảo đảm an ninh, trật tự, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) cho cuộc bầu cử;

- Tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử;

- Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử;

- Công bố kết quả bầu cử.

Ngoài những nội dung về công tác bầu cử nêu trên, tùy tình hình cụ thể các Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia có thể kết hợp giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại địa phương.

Hình thức giám sát, kiểm tra

Xem xét, cho ý kiến tại phiên họp hoặc cho ý kiến bằng văn bản. Hội đồng bầu cử quốc gia, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo việc chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 3, tháng 4, tháng 5/2021. Cụ thể như sau:

Tại phiên họp tháng 3 năm 2021 xem xét

- Việc ban hành các văn bản hướng dẫn bầu cử;

- Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử;

- Tình hình tổ chức và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất;

- Công tác tuyên truyền bầu cử;

- Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử;

- Phân bổ kinh phí bầu cử;

- Kết quả giám sát đợt I của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tại phiên họp tháng 4/2021

- Kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai và lần thứ ba;

- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử;

- Việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử;

- Kết quả giám sát đợt II của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia; công tác đảm bảo an ninh, công tác tuyên truyền.

Tại phiên họp tháng 5 năm 2021

- Nghe và cho ý kiến về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Kết quả giám sát đợt III của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia.

Thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử

Trên cơ sở những nội dung giám sát, kiểm tra nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập các Đoàn giám sát, kiểm tra các địa phương do Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia hoặc thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Trưởng đoàn, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lắp. Dự kiến chia thành ba đợt, mỗi đoàn đi giám sát tại 2 hoặc 3 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể như sau:

Đợt I: Từ ngày 10/3 đến ngày 18/3/2021

Nội dung giám sát:

- Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở tỉnh, huyện, xã;

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã (đối với các địa phương đã tiến hành thành lập Ban bầu cử);

- Về kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận cơ cấu, thành phần số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội; ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Tình hình triển khai giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Việc tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Việc tiếp nhận, xem xét hồ sơ của người ứng cử (người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử);

- Việc triển khai công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử ở địa phương;

- Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử;

- Nghe và cho ý kiến về những kiến nghị của các địa phương.

Đợt II: Từ ngày 01/4 đến 17/4/2021

Nội dung giám sát:

- Việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử, Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã;

- Việc thành lập Tổ bầu cử để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú về những người ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hội nghị hiệp thương lần thứ hai lập danh sách sơ bộ;

- Việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Việc lập và niêm yết danh sách cử tri;

- Việc chia khu vực bỏ phiếu;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người  ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử;

- Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, y tế (nhất là các phương án phòng, chống dịch Covid-19) trong cuộc bầu cử;

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

Đợt III: từ ngày 02/5 đến ngày 20/5/2021

Nội dung giám sát:

- Việc tổ chức để người ứng cử tiếp xúc, gặp gỡ cử tri và thực hiện quyền vận động bầu cử;

- Việc niêm yết danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử;

- Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về công tác bầu cử, về những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

- Công tác thông tin, tuyên truyền trong cuộc bầu cử;

- Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử;

- Những vấn đề nổi lên và những ý kiến, kiến nghị của địa phương.

(Riêng đợt 2 và đợt 3, trên cơ sở nhân sự được Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 11, Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhân sự cụ thể tham gia đoàn giám sát).

Theo Kế hoạch giám sát, giao Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan tổ chức phục vụ các Đoàn giám sát. Trên cơ sở báo cáo kết quả giám sát của các Đoàn, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia tổng hợp báo cáo chung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia vào cuối mỗi đợt giám sát./.

Bích Lan

Các bài viết khác