TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT, HƯỚNG DẪN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Chiều 29/6, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp; tăng cường sự gắn kết các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” đã tổ chức phiên họp cùng Tổ biên tập và các chuyên gia. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án, Trưởng Ban...