PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM VÀ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH, NHIỆM KỲ 2021 – 2026

02/04/2024

Ngày 28/3/2024, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH15 và 1022/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Phiên họp thứ 31 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (ảnh minh hoạ)

Căn cứ Hiến pháp; Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH2024 và Luật số 47/2019/QH14; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 22/TTr-BCTĐB ngày 26/3/2024 và đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 42/TTr-HĐND ngày 15/3/2024, ngày 28/3/2024, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký Nghị quyết số 1021/NQ-UBTVQH15 quyết nghị việc  phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVIII đối với ông Hoàng Xuân Tân, kể từ ngày 13/3/2024.

Đồng thời, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành Nghị quyết số 1022/NQ-UBTVQH15 quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Vĩnh Thế, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thuỷ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ ngày 13/3/2024.

Cả 2 Nghị quyết nêu rõ: Trưởng Ban Công tác đại biểu, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình, ông Hoàng Xuân Tân và ông Lê Vĩnh Thế theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết./.

Các bài viết khác