SỚM HOÀN THIỆN DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÁC CƠ QUAN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

01/04/2024

Chiều 01/4/2024, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp Chuyên đề Pháp luật, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI ĐBQH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH Ở TW, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Tham dự phiên họp có: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Trí Tuệ; đại diện Bộ Nội vụ và cán bộ, ngành, các đơn vị có liên quan.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đề nghị phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Báo cáo tờ trình về việc đề nghị phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công về tổng hợp, xây dựng danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 996/NQ-UBTVQH15 ngày 26/2/2024 thành lập Ban soạn thảo xây dựng Nghị quyết vị trí việc làm và Nghị quyết cải cách chính sách tiền lương.

Ngày 28/02/2024, Ban Soạn thảo đã tổ chức họp, xây dựng dự thảo; gửi xin ý kiến các cơ quan của Quốc hội, thành viên Đảng đoàn Quốc hội và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cũng cho biết, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó xác định nội dung “Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành”.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh báo cáo tại phiên họp.

Ngày 31/01/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 135/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó yêu cầu các cơ quan xây dựng và phê duyệt Danh mục vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý trước ngày 31/3/2024.

Tờ trình Về việc đề nghị phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm một số nội dung: Về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Về danh mục vị trí việc làm của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp; Về vị trí việc làm trong cơ quan Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố; Về nội dung xin ý kiến xem xét bổ sung danh mục vị trí việc làm đối với Ban Thư ký và thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm.

Xác định vị trí việc làm là nội dung quan trọng để thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, xác định vị trí việc làm là nội dung quan trọng để thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Công việc này được coi là khâu cơ bản, khởi đầu để từ đó có cơ sở sắp xếp bộ máy, là cơ sở để xây dựng thang bảng lương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp.

Đánh giá đây là việc quan trọng làm cơ sở để xây dựng chính sách tiền lương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tư pháp… tham gia thẩm tra về vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời đề nghị Ban Công tác đại biểu bổ sung số lượng cụ thể các vị trí việc làm và biên chế cụ thể của các chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương ở cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ban Công tác đại biểu đã nỗ lực, trách nhiệm, làm việc với các đơn vị liên quan để chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị quyết vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thống nhất với ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh việc mô tả vị trí việc làm là công việc quan trọng, khó, là cơ sở quan trọng để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ tháng 7/2024.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt chủ trương, định hướng và các cơ quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vị trí việc làm và mô tả công việc, khung năng lực của đơn vị mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cũng bày tỏ đồng tình và thống nhất cao với Ban Công tác đại biểu đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Quốc hội và Đảng đoàn Quốc hội để xây dựng vị trí việc làm, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội để ban hành Nghị quyết về vị trí việc làm đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở trung ương, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Liên quan đến vị trí việc làm của Phó Tổng Thư ký Quốc hội và Ủy viên Ban Thư ký, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng đây là vị trí quyết định phê duyệt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, Thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký đã được Luật Tổ chức Quốc hội quy định; Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới cũng đã nêu về việc hoàn thiện Thiết chế Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Thư ký. Do đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị bổ sung danh mục vị trí việc làm đối với Phó Tổng Thư ký Quốc hội và Ủy viên Ban Thư ký.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất về nguyên tắc một số nội dung trong tờ trình của Ban Công tác đại biểu về vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của cơ quan mình; Ban Công tác đại biểu tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết phê duyệt vị trí việc làm các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các Ủy ban của Quốc hội phối hợp thẩm tra danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của các đơn vị, sớm trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến quyết định tại phiên họp tới./.

Một số hình ảnh tại Phiên họp:

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp.

Các đại biểu dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên họp.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận nội dung phiên họp.

Trọng Quỳnh - Phạm Thắng

Các bài viết khác