KẾT LUẬN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT ĐƯỜNG BỘ

31/03/2024

Ngày 15/3/2024, tại Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường bộ. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 3452 /TB-TTKQH Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này. Cổng TTĐT Quốc hội trân trọng giới thiệu Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Trọng Quỳnh

Các bài viết khác