THÔNG BÁO CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

18/01/2023 18:45

Ngày 18/01/2023, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ra Thông báo số 404/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

THÔNG CÁO BÁO CHÍ KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 3, QUỐC HỘI KHOÁ XV

QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 83/2023/QH15 VỀ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM ĐỐI VỚI ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Phiên họp thứ 18 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (ảnh minh hoạ)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Nghị quyết số 83/2023/QH15 ngày 18/01/2023 tại kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV; Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra thông báo số 404/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới.