UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH NAM ĐỊNH

29/12/2022 11:41

Ngày 26/12/2022, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 675/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH LÂM ĐỒNG

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI GIAO PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH CHUYÊN TRÁCH PHỤ TRÁCH ĐOÀN ĐBQH KHOÁ XV TỈNH ĐẮK LẮK

Phiên họp thứ 18 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội 

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 52/2019/QHỈ4; Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định số 818-QD/UBKTTWngày 06/12/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật đảng viên; Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định tại Tờ trình số 08/TTr-HĐND ngày 15/12/2022 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 920/TTr-BCTĐB ngày 19/12/2022, ngày 26/12/2022, thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 675/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị xử lý kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 do trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021 đã có những vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, đê điều và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng; thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định 818-QD/UBKTTW ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thi hành kỷ luật đảng.

Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ: Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định, các cơ quan có liên quan và ông Nguyễn Phùng Hoan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.