Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định “Nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội”: