DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 9 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/03/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 9

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 9 (tháng 3/2022)

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

__________________

I. ĐỢT 1

(04 ngày: 10-16/3/2022)

 

Thứ năm, ngày 10-3-2022

Sáng (Từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30)

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Xem xét dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30

2. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 38/2004/QH11 đến năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 50 - 17 giờ 00

3. Xem xét dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 01 tháng và trong 01 năm của người lao động.

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình. 

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 11-3-2022

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghỉ họp.

Thứ hai, ngày 14-3-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 10 giờ 30

4. Xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế.

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30

5. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 02/2022 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (Từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00)

6. Xem xét báo cáo kết quả bước đầu của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế.

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 15-3-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 10 giờ 30

7. Xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên) năm 2020; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30

8. Xem xét đề nghị của Chính phủ về bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết (nếu có).

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30

9. Cho ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2021 sang năm 2022.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 50 - 17 giờ 00

10. Cho ý kiến về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các dự án, các khoản vốn chưa phân bổ.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 16-3-2022

Cả ngày

11. Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (có chương trình riêng).

Thứ năm, ngày 17-3-2022

Dự phòng.

II. ĐỢT 2

(04 ngày: 22-25/3/2022)

 

Thứ ba, ngày 22-3-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 30

1. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 50 - 11 giờ 30

2. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00

3. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 23-3-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30

4. Cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00)

5. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 24-3-2022

Sáng (Từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

6. Cho ý kiến về dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30

7. Xem xét, thông qua dự án Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Pháp lệnh.

Từ 15 giờ 50 - 17 giờ 00

8. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về thời giờ làm thêm trong 01 tháng và trong 01 năm của người lao động.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Thứ sáu, ngày 25-3-2022

Sáng (Từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

9. Xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021” và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế.

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (Từ 14 giờ 00 – 17 giờ 00)

10. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ bảy, ngày 26-3-2022

Dự phòng

 ________________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00