DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

14/02/2022

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 8

-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 8 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

--------------------------------------------

Thứ ba, ngày 15-02-2022                              

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 10 giờ 30

* Tổng Thư ký Quốc hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh sát cơ động.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30

2. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 01/2022 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 16 giờ 00

3. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00 - 17 giờ 00

4. Xem xét, quyết định việc thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật  của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thứ tư, ngày 16-02-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

5. Xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH12 ngày 31/01/2008 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác đại biểu.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00)

6. Xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 17-02-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 10 giờ 30

7. Xem xét báo cáo kết quả bước đầu của 04 đoàn giám sát chuyên đề và quyết định việc lựa chọn đơn vị, địa phương để tiến hành giám sát thực tế 04 chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”; “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”; “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”[1].

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo đề xuất việc điều hòa hoạt động của các Đoàn giám sát. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 – 11 giờ 30

8. Cho ý kiến về đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00): Dự phòng

_______________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00