DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 7 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

17/01/2022 17:15

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 7

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 7 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

---------------------------------------------

 

Thứ ba, ngày 18-01-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30)

 * Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30)

2. Xem xét đề nghị bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu có).

Từ 15 giờ 50 - 17 giờ 00

3. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2021 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 19-01-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 - 9 giờ 00)

4. Cho ý kiến về tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 00 - 11 giờ 30

5. Cho ý kiến việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 14 giờ 45)

6. Xem xét, quyết định việc thực hiện trang phục xét xử của Hội thẩm nhân dân.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 14 giờ 45 - 16 giờ 30

7. Xem xét Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong và biên chế của Văn phòng Quốc hội.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

Thứ năm, ngày 20-01-2022: Dự phòng

__________________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00