DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 5 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

22/11/2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 05

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 5 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

______________________

 

Thứ hai, ngày 22-11-2021

Sáng

 * Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Xem xét báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội giai đoạn 2022-2024.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu có).

Từ 9 giờ 00

2. Cho ý kiến về việc ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc.

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình.

 - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

3. Tổng kết kỳ họp thứ 2 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp chuyên đề tháng 12/2021 và kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

4. Xem xét dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình.

 - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua dự thảo Nghị quyết (nếu có).

Từ 15 giờ 30

5. Cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung 02 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 23-11-2021

Sáng

6. Xem xét báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giám sát của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 00

7. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

Chiều

Dự phòng

____________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00