DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 04 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/10/2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 04

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 04

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_____________________

 

Thứ hai, ngày 11-10-2021

Sáng

* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2021.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo (tóm tắt).

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các báo cáo (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 00

2. Cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về: (1) việc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế năm 2020; (2) 02 năm (2019-2020) thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày các báo cáo (tóm tắt).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 12-10-2021

Sáng

4. Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

-  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo (tóm tắt) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các báo cáo (tóm tắt) về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

5. Cho ý kiến về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 13-10-2021

Sáng

6. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV (trong đó có việc đề xuất một số đổi mới cải tiến áp dụng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV và việc tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp). 

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30

7. Cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình (tóm tắt).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

8. Cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00

9. Xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 cho tỉnh Quảng Nam.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thứ năm, ngày 14-10-2021

Sáng

10. Cho ý kiến về việc xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền đền bù giá trong bao tiêu sản phẩm Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

 _____________________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung sau:

1.   Cho ý kiến về kết quả hoạt động và quản lý, sử dụng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong 02 năm 2019-2020.

2.   Cho ý kiến về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các giải pháp đặc biệt để phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

3.   Xem xét việc thành lập Tổ chức nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Quốc hội khóa XV; thành lập Nhóm Nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XV; thành lập Nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.