Not found

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT, CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG

Thứ Ba, ngày 21/9/2021, tại Phiên họp thứ 03 diễn ra tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.