DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 27 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

10/10/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 27

 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 27 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

------------------------------------ 

Thứ tư, ngày 11-10-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 10 giờ 15 (Nghỉ giải lao: 9h30-9h50)

* Tổng Thư ký Quốc hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 09/2023.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các báo cáo (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 15 – 11 giờ 30

2. Tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

3. Cho ý kiến về công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

4. Xem xét báo cáo của Chính phủ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 (tổng hợp cả nội dung báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước).

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 12-10-2023

Sáng (Từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30) (Nghỉ giải lao: 9h30 – 9h50)

5. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo.

- Đại diện cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát phát biểu ý kiến (nếu có).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (Từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00) (Nghỉ giải lao: 15h30 – 15h50)

6. Cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 13-10-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

7.  Cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về kết quả thực hiện, khó khăn vướng mắc trong triển khai 03 chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2023 và đề xuất giải pháp, cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình trong thời gian tới.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo ý kiến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 – 9 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

8.  Cho ý kiến về vấn đề quan trọng trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6.

9.  Xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm/miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

10.  Xem xét, quyết định phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách trung ương năm 2022 và nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2021 đã bố trí cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn dư.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết (nếu có).

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00:

11. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, ngày 16-10-2023

Sáng (từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30) (Nghỉ giải lao: 9h30 – 9h50)

12.  Cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội, gồm: (i) đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; (ii) đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và (iii) đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày các báo cáo (tóm tắt) đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021-2025; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về các nội dung nêu trên.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 16 giờ 30 (Nghỉ giải lao: 15h30 – 15h50)

13. Cho ý kiến về các nội dung liên quan đến tài chính ngân sách, gồm: (i) tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 (trong đó có tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024); (ii) đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 – 2025; (iii) đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo (tóm tắt) về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30

14. Xem xét, quyết định việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2023 của tỉnh Quảng Bình.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết (nếu có).

Thứ ba, ngày 17-10-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

15.  Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 – 9 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

16. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

---------------------------------------------------- 

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với các nội dung:

1. Báo cáo của Chính phủ sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

2. Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

3. Báo cáo chung về việc thực hiện các dự án quan trọng quốc gia và Nghị quyết số 61/2022/QH15, gồm: (i) tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 và Nghị quyết số 95/2019/QH14; (ii) tình hình thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 theo Nghị quyết số 44/2022/QH15; (iii) tình hình thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 theo Nghị quyết số 52/2017/QH14; (iv) tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 56/2022/QH15; (v) tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 57/2022/QH15; (vi) tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 58/2022/QH15; tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 59/2022/QH15; (viii) dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 theo Nghị quyết số 60/2022/QH15; (ix) tình hình triển khai công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15.

4. Báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Các báo cáo giám sát chuyên đề năm 2023 của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.


[1] UBTVQH nghỉ họp thứ Bảy và Chủ nhật (ngày 14 và 15/10/2023).