Báo cáo tóm tắt về kế hoạch chi tiết và Đề cương các báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”

Cơ quan ban hành: Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Lĩnh vực: Hoạt động giám sát