DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 24 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/07/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 24

 ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 24 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Thứ tư, ngày 12-7-2023

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

1. Cho ý kiến về việc tổng kết, rà soát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo tổng kết, rà soát.

- Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phát biểu ý kiến (nếu có).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 – 9 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

2. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và tháng 6/2023.

- Trưởng Bân Dân nguyện trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Thứ năm, ngày 13-7-2023

Sáng

4. Cho ý kiến về dự án Luật Đường bộ.

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

5. Cho ý kiến về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 14-7-2023

Sáng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ họp.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

6. Nghe báo cáo về kết quả giám sát bước đầu về chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông”.

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo.

- Đại diện cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát phát biểu ý kiến (nếu có).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

7. Tổng kết kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.