DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

05/05/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 23

______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

                  

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(04 ngày: 09-12/5/2023; dự phòng sáng ngày 13/5/2023)

___________________

 

Thứ ba, ngày 09-5-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30

 * Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo về kinh tế - xã hội (tóm tắt).

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra  về báo cáo kinh tế - xã hội (tóm tắt).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo về ngân sách nhà nước (tóm tắt).

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về báo cáo ngân sách nhà nước (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 17 giờ 00

2. Cho ý kiến về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 10-5-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 10 giờ 30

3 Tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. 

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo (tóm tắt) về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo (tóm tắt) về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 – 11 giờ 15

4. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 04/2023.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 15

5. Xem xét, quyết định việc bổ sung mua bù hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước để cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có; lập, phân bổ dự toán, quản lý, thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

7. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Thứ năm, ngày 11-5-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023).

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 – 9 giờ 50: nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

2. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 17 giờ 00

3. Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 12-5-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

4. Cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày báo cáo.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 – 9 giờ 50: nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 – 10 giờ 30

5. Cho ý kiến về báo cáo tài chính nhà nước năm 2021.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 – 11 giờ 30

6. Cho ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính.

- Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 00

7. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 00 – 17 giờ 00

8. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ bảy, ngày 13-5-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 00

9. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 00 - 9 giờ 30

10. Cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 - 11 giờ 00:  

11. Cho ý kiến về tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 11 giờ 00:

12. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

________________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00


     [1] Căn cứ Thông báo kết luận của UBTVQH số 2186/TB-TTKQH ngày 14/4/2023 tại Phiên họp thứ 22: “Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung đồng thời với việc xem xét đề nghị bổ sung các dự án này vào Chương trình kỳ họp thứ 5 tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 và phiên họp thứ 23 (tháng 5/2023).

[2] Căn cứ Thông báo kết luận của UBTVQH số 2186/TB-TTKQH ngày 14/4/2023 tại Phiên họp thứ 22: Giao Thường trực Ủy ban Pháp luật chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế làm việc với đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí về việc tiếp thu ý kiến thẩm tra, ý kiến của Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật, trong đó cần làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh và tên gọi của Luật, nội dung các chính sách, các vấn đề liên quan, thời gian trình, chủ thể trình…, tiếp tục gửi xin ý kiến Chính phủ và Thường trực Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật có ý kiến thẩm tra trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp thứ 23 (tháng 5/2023).”