CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 20 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

13/02/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 20

 ------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 20 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

--------------------------

Thứ hai, ngày 13-02-2023

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Từ 8 giờ 00 – 10 giờ 00

1. Xem xét, thông qua dự thảo Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Pháp lệnh.

Từ 10 giờ 00 – 11 giờ 30

2. Xem xét việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội (đợt 2).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 30

3. Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Từ 14 giờ 30 – 17 giờ 00

4. Xem xét, quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tóm tắt tờ trình chung.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày tóm tắt báo cáo thẩm tra chung.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Thứ ba, ngày 14-02-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 8 giờ 45

5. Tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khóa XV.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 8 giờ 45 – 11 giờ 00

6. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Từ 11 giờ 00

7. Xem xét dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Ban Thư ký.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày báo cáo ý kiến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết (nếu có).

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

8. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày    báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

9. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2022 và tháng 01/2023.

- Trưởng Ban Dân nguyện trình bày báo cáo

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 15-02-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 30

10. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 - 9 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 - 11 giờ 30

11.Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

12.Cho ý kiến về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

13. Xem xét, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thi đua, khen thưởng đối với đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 16-02-2023

Dự phòng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.