DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 2 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

16/08/2021 09:59

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 02

_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 02 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

________________

 

Thứ ba, ngày 17-8-2021

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). 

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30  

2. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

- Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

3. Xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022. 

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 16 giờ 00  

4. Xem xét kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc về việc phân định miền núi, vùng cao.

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Đại diện Chính phủ báo cáo, giải trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết (nếu có).

Thứ tư, ngày 18-8-2021

Sáng

5. Tổng kết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. 

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 15

6. Xem xét, quyết định việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện  pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021” và “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 10 giờ 45

7. Xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội (tháng 7/2021).

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

8. Xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.  

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua (nếu có).

Từ 16 giờ 00

9. Xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

* Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

______________________________

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao; việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia.