DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 18 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/12/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 18

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 18 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

                                       ________________________ 

Thứ ba, ngày 13-12-2022

Sáng

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30

2. Xem xét, quyết định việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 15 giờ 30 - 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 - 17 giờ 00

3. Cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 14-12-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 30  

4. Xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 - 9 giờ 50: nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 - 11 giờ 30:  

5. Xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

6. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

7. Cho ý kiến về việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và đề xuất một số cơ chế, chính sách về y tế.

- Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 15-12-2022

Sáng

8. Xem xét, thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội.

- Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

9. Xem xét, thông qua Chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thứ sáu, ngày 16-12-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 10 giờ 30

10. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế năm 2022; xem xét, thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến (chỉ đạo, điều hòa) về chương trình đối ngoại, hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán nhà nước và Văn phòng Quốc hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày các báo cáo về hoạt động đối ngoại năm 2022 và chương trình năm 2023.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế năm 2022 và phương hướng năm 2023.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30  

11. Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

12. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 11/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 10/2022).

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

13. Xem xét, thông qua Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Thứ tư, ngày 21-12-2022

Dự phòng xem xét các nội dung sau:

(1) Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.

(2) Cho ý kiến về giải pháp xử lý, bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT

(3) Cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch

(4) Một số nội dung khác cần trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

_______________________________