DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 17 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

27/11/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 17

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 17

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(01 ngày: 28/11/2022)

___________________

Thứ hai, ngày 28-11-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 30

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày các báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện Chính phủ phát biểu ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 -9 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 – 10 giờ 45

2. Cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 02 bên (Thỏa thuận Coca).

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 45 - 11 giờ 30

3. Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30

4. Xem xét việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 03 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 -15 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 15 giờ 50 – 16 giờ 30:

5. Xem xét việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

____________________________