DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

09/10/2022 10:17

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 16

 ------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 16 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

---------------------------

Thứ hai, ngày 10-10-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30)

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Tham gia ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội; cho ý kiến về các báo cáo: Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 09/2022.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 4 của Quốc hội (tóm tắt).

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày các báo cáo: Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022; công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 09/2022 (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều 

Từ 14 giờ 00 – 16 giờ 00

2. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

- Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày báo cáo (tóm tắt).

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00 – 17 giờ 00

3. Cho ý kiến về công tác nhân sự.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày các tờ trình;

- Trưởng Ban Công tác đại biểu trình bày văn bản.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 11-10-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

4. Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023 (tỷ lệ phần trăm phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2023-2025); kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo (tóm tắt) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày báo cáo (tóm tắt) về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra (tóm tắt) về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

5. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá.

- Bộ trưởng Bộ Công An trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

6. Cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc trình bày tờ trình.

- Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 12-10-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

7. Cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện thí điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 115/2020/QH14 về cơ chế, chính sách tài chính, ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hà Nội.

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 50  – 10 giờ 45

8. Cho ý kiến về Bộ Nhận diện Quốc hội Việt Nam.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 45 – 11  giờ 30

9. Xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

 - Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

10.Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.  

 - Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 – 17 giờ 00

11.Cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

- Đại diện Chính phủ trình bày tờ trình.

- Đại diện cơ quan thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với 03 báo cáo của Chính phủ về:

 1. Tình hình thực hiện mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022.

 2. Việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2021.

 3. Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2021.