DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/09/2022 13:08

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 15

 ________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

_______________________

 

Thứ hai, ngày 12-9-2022

Sáng (Từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30)

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021".

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 16 giờ 30)

2. Cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước.

- Tổng Kiểm toán nhà nước trình bày các báo cáo (tóm tắt).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 13-9-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30)

3. Tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021".

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00)

4. Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022.

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt).

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo (tóm tắt).

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ (tóm tắt).

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 14-9-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

5. Cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30

6. Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

7. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 15-9-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

8. Cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022.

- Bộ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt).

- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày báo cáo công tác (tóm tắt).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác thi hành án.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo công tác của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án (tóm tắt).

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng (tóm tắt).

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 30

Tiếp tục cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án năm 2022.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

9. Cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

_____________________________

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bằng văn bản: 

(1) Cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

(2) Cho ý kiến về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và Nghị quyết số 24/2022/UBTVQH 15 về việc chi trả hỗ trợ đối với người lao động.

* Gửi thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo tác động chính sách khi thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.