DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 14 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

08/08/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 14

--------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 14 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------------------------------------------

Thứ ba, ngày 09-8-2022

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 16 giờ 00

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 3).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00 - 17 giờ 00

2. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022.

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.  

Thứ tư, ngày 10-8-2022

Cả ngày

3. Tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (có chương trình riêng).

Thứ năm, ngày 11-8-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 10 giờ 00

4. Xem xét, thông qua 02 dự thảo Nghị quyết về: Thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết 02 dự thảo Nghị quyết.

Từ 10 giờ 00 – 11 giờ 30

5. Xem xét, quyết định việc bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết dự thảo Nghị quyết.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 16 giờ 00

6. Cho ý kiến bước đầu về dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”.

- Đại diện Đoàn giám sát chuyên đề trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00 - 17 giờ 00

7. Xem xét đề xuất của Chính phủ liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của UBTVQH về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

- Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết dự thảo Nghị quyết.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

-------------------------

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00