DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 13 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

08/07/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp thứ 13

 ------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THỨ 13 

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------------------------------

Thứ hai, ngày 11-7-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 10 giờ 30

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

- Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình bày báo cáo.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 – 11 giờ 30

2. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022 (trong đó có công tác dân nguyện tháng 05/2022).

- Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 16 giờ 00

3. Xem xét dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động việc giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00 – 17 giờ 00

4. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

 - Chủ tọa tổng hợp ý kiến phát biểu, nêu nội dung để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết.

Thứ ba, ngày 12-7-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 10 giờ 30

5. Tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội.

- Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình, báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30

6. Cho ý kiến về báo cáo kết quả khảo sát tiến độ xây dựng tuyến đường Trường Sơn Đông.

- Đại diện Đoàn khảo sát trình bày báo cáo.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

-------------------------- 

Thời gian làm việc:

Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00