CHƯƠNG TRÌNH HỌP ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2022

03/06/2022

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

----------------------

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

 

(Thứ bảy, ngày 04/6/2022)

------------------

Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 15 

1. Cho ý kiến về tình hình triển khai thực hiện và dự kiến danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. 

-  Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 9 giờ 15 - 9 giờ 30: Nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 30 -10 giờ 45

2. Xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021.

-  Bộ trưởng Bộ Tài chính tư trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận. 

Từ 10 giờ 45 

3. Cho ý kiến về cơ chế quản lý đối với tài sản là quyền lợi tham gia tiếp nhận từ Nhà thầu nước ngoài tại Dự án dầu khí Lô 07/03 và Lô 135&136/03.

-  Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình; 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.