Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm
 
Tên văn bản Lĩnh vực Cơ quan ban hành File đính kèm
Báo cáo Thẩm tra sơ bộ về dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) Ủy ban Pháp luật
Dự thảo Báo cáo tóm tắt tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân (gửi đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV) Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Báo cáo tóm tắt công tác dân nguyện tháng 04 năm 2022 của Quốc hội Ban Dân nguyện
Báo cáo tóm tắt Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV Ban Dân nguyện
Báo cáo thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Ủy ban Tài chính - Ngân sách
Tờ trình về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, tình hình triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ
Báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2022 Ủy ban Kinh tế
Báo cáo tóm tắt về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Chính phủ