DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (Giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV)

11/06/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-------------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------- 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

(Giữa 02 đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV)

----------------------------------

* Chủ tịch Quốc hội điều hành các nội dung phiên họp.

Thứ hai, ngày 12-6-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 11 giờ 30

1. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi)  

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện các cơ quan trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 14 giờ 40

2. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia 

 - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện các cơ quan trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Từ 14 giờ 40 – 17 giờ 00

3. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) 

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện các cơ quan trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 13-6-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 10 giờ 45

4. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận 

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện các cơ quan trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 14-6-2023

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 16 giờ 00:

5. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Phòng Thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 00 – 17 giờ 00:

6. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”  

- Phó Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện các cơ quan trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 15-6-2023

Sáng

Từ 8 giờ 00 - 9 giờ 30

7. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện các cơ quan trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 – 9 giờ 50: Nghỉ giải lao

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

8. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)  

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 - 15 giờ 00

9. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) 

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện cơ quan soạn thảo trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 00 - 16 giờ 30

10. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo: (i) Nghị quyết chung Kỳ họp (trong đó có nội dung về giảm thuế giá trị gia tăng; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét; chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); (ii) Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; (iii) Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024 (Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành)

- Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo về vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Đại diện các cơ quan trình bày ý kiến (nếu có).

- Chủ tọa kết luận.

Từ 16 giờ 30: Dự phòng xem xét nội dung khác (nếu có)