DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 8/2022 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

29/08/2022 09:57

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp bất thường tháng 8

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG THÁNG 8/2022

CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

__________________

 

Thứ hai, ngày 29-8-2022

Chiều (Từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00)

1. Xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

2. Xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

 - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.