• Phiên họp thứ 46
  • Quốc hội khóa XII
  • Quốc hội khóa XI
  • Quốc hội khóa X