DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT THÁNG 9/2022 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

19/09/2022 08:07

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Phiên họp chuyên đề tháng 9/2022

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT THÁNG 9/2022

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

___________________

Thứ hai, ngày 19-9-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

1. Cho ý kiến về dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghiệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00)

2. Cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 20-9-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

3. Cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00)

4. Cho ý kiến về dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 21-9-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

5. Xem xét dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

6. Cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

 - Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều (từ 14 giờ 00 - 17 giờ 00)

7. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng trình bày Tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

8. Xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Thứ năm, ngày 22-9-2022

Sáng (từ 8 giờ 00 – 11 giờ 30)

9. Cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 30

10.Xem xét, quyết định việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 (về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá).

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa nêu vấn đề để Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết.

 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.

Từ 15 giờ 50 – 17 giờ 00

11.Cho ý kiến (lần 2) về dự án Luật Phòng thủ dân sự.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 23-9-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

12. Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

- Đại diện Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

13. Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.

- Đại diện Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ họp.

Thứ bảy, ngày 24-9-2022

Sáng

Từ 8 giờ 00 – 9 giờ 30

14.Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

- Đại diện Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 50 – 11 giờ 30

15.Cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

- Đại diện Đoàn giám sát trình bày các văn bản liên quan.

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

Từ 14 giờ 00 – 15 giờ 45

16.Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tờ trình.

- Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 45 – 17 giờ 00

17.Cho ý kiến về giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT.

- Đại diện Chính phủ trình bày tờ trình.

- Đại diện cơ quan thẩm tra trình bày báo cáo thẩm tra. 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận.

- Chủ tọa kết luận.

* Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp.

_____________________________________