CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ ĐBQH CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 4, QUỐC HỘI KHOÁ XV

27/08/2023

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

------------------- 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------ 

 CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH LẦN THỨ 4, NHIỆM KỲ KHÓA XV THẢO LUẬN MỘT SỐ DỰ ÁN LUẬT, TRÌNH QUỐC HỘI TẠI KỲ HỌP THỨ 6

                       (Đã được điều chỉnh ngày 26/8/2023)

-------------------------- 

Thứ hai, ngày 28/8/2023

Buổi sáng:

1. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Hội nghị.

3. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận.

(Nghỉ giải lao từ 9h50 đến 10h10)

* Từ 10h10 đến 11h30:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận.

Buổi chiều:

* Từ 14h00 đến 15h30: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên họp

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận.

* Từ 15h50 đến 17h00: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận.

Thứ ba, ngày 29/8/2023

Buổi sáng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

* Từ 8h00 đến 9h30:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận.

* Từ 9h50 đến 11h30:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận.

Buổi chiều: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận.

Thứ tư, ngày 30/8/2023

Buổi sáng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên họp

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Các vị đại biểu thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

- Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu (nếu có).

- Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kết luận và phát biểu kết thúc Hội nghị.

* Đề nghị các cơ quan theo dõi sát chương trình Hội nghị, trường hợp có nội dung kết thúc sớm hơn so với thời gian dự kiến thì sẽ chuyển luôn sang nội dung kế tiếp.

------------------------------------