Các tin đã đưa:
 
Các dự án luật, pháp lệnh
Báo cáo số 244/BC-UBQPAN14 của Ủy ban Quốc phòng an ninh về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
Văn kiện chung
Báo cáo số 508/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề nghị điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
Dự thảo Nghị quyết về xem xét kiến nghị giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại Phiên họp thứ 9 Ủy ban TVQH khóa XIV
Báo cáo số 513/BC-UBPL14 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra về dự thảo Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Công văn của Bộ Công thương về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ phiên họp thứ 9 và thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội