Thông báo nội dung phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

27/03/2017

Từ ngày 14 đến ngày 21/3/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp Phiên thứ 8 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân để thông qua một số nghị quyết, cho ý kiến về một số dự án luật và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng Thư ký Quốc hội trân trọng thông báo một số nội dung chính tại phiên họp như sau:

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Nước và Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội. Đề nghị Thường trực Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 02 dự án luật: Luật Quy hoạch và Luật Quản lý ngoại thương.

- Đối với Luật Quản lý ngoại thương, đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu, dự thảo luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

- Đối với Luật quy hoạch, do còn nhiều ý kiến khác nhau, đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn chỉnh báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2017 trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của 03 dự án luật: Luật Du lịch (sửa đổi), Luật Đường sắt (sửa đổi), Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các Ủy ban chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, rà soát, chỉnh lý các báo cáo, dự thảo luật nêu trên, gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về 04 dự án luật trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 3: Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo phối hợp với các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, dự thảo các luật nêu trên theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phù hợp với Hiến pháp và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; các Ủy ban liên quan của Quốc hội tiến hành thẩm tra chính thức các dự án: Luật Thủy sản (sửa đổi), Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) để kịp trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp thu ý kiến tại phiên họp, phối hợp với Chính phủ hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết theo quy định của pháp luật; Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tiến hành thẩm tra, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp tháng 4/2017.

6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế và việc ban hành Nghị định quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ lực lượng phòng cháy, chữa cháy (đã có văn bản riêng thông báo ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội đến Chính phủ, các cơ quan hữu quan để tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành Nghị định).

7. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Đề án tự chủ của Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội. Ủy ban thường vụ Quốc hội giao Viện nghiên cứu lập pháp tiếp thu ý kiến tại phiên họp để hoàn chỉnh Đề án; Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Thường trực Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tiến hành thẩm tra để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, tích cực chuẩn bị các nội dung trong chương trình phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Dự kiến từ ngày 17-22/4/2017).

TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

Nguyễn Hạnh Phúc