Chương trình phiên họp thứ 8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (Từ ngày 14 đến ngày 21-03-2017)

10/03/2017

Thứ ba, ngày 14-3-2017

Sáng

   Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên họp

 1. Cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo.

- Tổng Thanh tra Chính phủ trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước (thay thế Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03/7/2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội).

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật du lịch (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ tư, ngày 15-3-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về mức phạt tiền tối đa đối với các hành vi vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực đối ngoại, hợp tác quốc tế.

- Bộ trưởng Bộ ngoại giao trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo ý kiến;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ năm, ngày 16-3-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 9 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội.

- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ sáu, ngày 17-3-2017

Sáng

 1. Xem xét, thông qua Nghị quyết quy định bổ sung một số chế độ và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua.

Chiều

 1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ hai, ngày 20-3-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ tài chính trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý ngoại thương.

- Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Từ 15 giờ 30 phút

 1. Cho ý kiến về Đề án tự chủ của Viện nghiên cứu lập pháp.

- Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc  hội trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Thứ ba, ngày 21-3-2017

Sáng

 1. Cho ý kiến về dự án Luật thủy sản (sửa đổi).

- Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.

Chiều

 1. Cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy.

- Bộ trưởng Bộ công an trình bày tờ trình;

- Chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra;

- Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận;

- Chủ tọa kết luận.   

      * Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên họp.

 

Thời gian làm việc:

  Buổi sáng: từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

  Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 17 giờ 00

(Văn phòng Quốc hội)